JSTE LÉKAŘ?
Autor: PalasAthena
Datum: 23.06.2015
 
Nastane situace, že si náš zdravotní stav z nejrůznějších důvodů vyžádá operační řešení. Pro mnohé z nás je pobyt v nemocnici stresovou záležitostí, bez které bychom se rádi obešli. Bohužel to však ne vždy lze. Jednodenní chirurgie může být, díky stále se zvyšující kvalitě moderní medicíny, tím správným řešením pro nás a to bez jakékoliv omezení potřebné zdravotnické péče.

Pacient  přichází k operačnímu výkonu v den operace a je propuštěn během 24  hodin, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 

Veškerá péče včetně hospitalizace je hrazena zdravotními pojišťovnami

Objednat se na operaci v režimu jednodenní chirurgie lze i bez doporučení praktického lékaře ve všech našich chirurgických ambulancích a poradnách, kde se specializujeme na operace žlučníku, tříselných kýl, břišních kýl, pupečních kýl, bráničních kýl (fundoplikace, reflux), křečových žil, slepého střeva (apendixu) a hemoroidů, téměř všechny operační výkony provádíme laparoskopicky, nebo laserem.

 

Víceo jednodenní chirurgii

Velký technický pokrok posledních let umožnil provádění operací v režimu jednodenní chirurgie. K provádění laparoskopických i laserových operací máme k dispozici moderní zařízení a přístroje. K vývoji dochází i v dalších oblastech, jako je například anestezie. Narkózy jsou dnes daleko šetrnější. Důležitým benefitem je skutečnost, že se jednodenní chirurgiespecializujepouze na určité spektrum operačních výkonů,kterých provádíme velké množství a tím pádem získáváme, pro tento specifický okruh operačních výkonů výrazně vyšší erudici. Operace pak pochopitelnětrvají kratší dobu. Každé prodloužení operace, každé prodloužení narkózy má na pacienta dopad a jeho rekonvalescence po operaci je pak horší. Naším velkým zájmem je, abychom operovali co nejrychleji, co nejšetrněji tak, aby pacient byl skutečně po zmíněných 24 hodinách schopný, soběstačný a připravený jít do domácího ošetření. V případě že to zdravotní stav nedovolí, tolik se toho neděje, zůstane u nás o den o dva déle. To se ale stává naprosto výjimečně.

 

Jednodenní chirurgie je totiž více než cokoliv jiného režim pooperačního ošetřování pacientů, který je umožněn právě díky rozvoji technologie operování a to především s rozvojem laparoskopie, artroskopie a různých endovenózních možností ošetření, například křečových žil. Pacienti jsou díky těmto metodám, operacemi méně "zatěžováni, poškozováni" a není třeba, aby tak dlouho leželi v nemocnici. Je tedy možné, aby jejich pooperační rekonvalescence probíhala v domácím prostředí, samozřejmě za předpokladu, že mají zajištěnu veškerou péči o sebe a jejich zdravotní stav je tak dobrý, že domácí péče neohrožuje jejich správné pooperační hojení.

Pacienti si tento trend velice oblíbili, oceňují zejména možnost významně zkrátit dobu strávenou v nemocnici a léčit se doma, kde mají větší klid, své zvyklosti a jsou v daleko větší psychické pohodě.Domácí péče navíc prokazatelně urychluje dobu léčení.

Je však pravdou, že je také zhruba 5% pacientů, kteří jsou na nemocnici zvyklí, chtějí, aby o ně bylo pečováno po celou dobu pooperačního hojenía když už jdou do nemocnice, tak si chtějí poležet 3dny, 5 dnů, 7 dnů, protože jsou tak zvyklí a režim jednodenní chirurgie jim nevyhovuje.

 

Výhody jednodenní chirurgie

Jednou z největších výhodjednodenní chirurgie je větší psychická pohoda pacienta. Platí pořekadlo „všude dobře, doma nejlíp“. Pacient se uzdravuje lépe, je-li doma, a pokud není nezbytné, aby byl v nemocnici, tuto výhodu mu jednodenníchirurgie umožnuje.

Klasická medicína minulých let nebrala psychické vlivy příliš v potaz, ale dnes je již známo, že pacient, který je v psychické pohodě, snáší„útrapy“, kterými jistě každá operace je, výrazně lépe.

 

Dalšími výhodami jednodenní péčejsou:

 

-          snížení rizika nemocničních nákaz (nozokomiální nákaza), která se vyskytuje v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení, protože hnisání operačních ran výrazně prodlužuje dobu léčení

-          minimalizace zásahu do běžného života klienta

-          zkrácení doby pracovní neschopnosti

 

Komunikace jako klíčový faktor

Komunikace s pacienty je v případě jednodenní chirurgie nesmírně důležitá a hraje klíčovou roli. Pacient, který jde na operaci v režimu jednodenníchirurgie, musí být velice dobře poučen o tom, jaká operace se mu bude dělat, proč se mu bude dělat, jaké obtíže bude mít po operaci, co po operaci bude moc dělat a co nebude. Pacient, kterému toto vše popíšete, řeknete mu, jak bude po operaci stonat, všechno ví a snáší to naprosto bezvadně. Pacient, který nic neví, se probudí, má bolesti a neví je to správně, není to správně, je to normální průběh, není to normální průběh. Tato psychická přípravapacientů je skutečně nesmírně důležité a nesmí se podcenit.

Každý pacient, který odchází z našeho lůžkového zařízení,dostane navíc takový „itinerář“, který obsahuje všechny informace o průběhu jeho rekonvalescence, tzn., dozví, se, že 1-2 dny bude mít takové bolesti a bude moc jíst to a to, pak bude mít takové potíže, kdy a jak může začít s postupnou zátěží. Například pacienti po operaci kýl se často ptají, kdy se budou moci navrátit k běžnému způsobu života, kdy mohou sportovat a více posilovat. Toto všechno dostanou napsané a vědí. Samozřejmě máme také nonstop telefonní linku, kam může pacient kdykoliv zavolat v případě, že by si nevěděl rady s pooperačním průběhem.

 

Pro koho je jednodenní chirurgie vhodná?

Ačkoliv se zátěž na pacienta výrazně snížila aprovádění výkonů se velice zlepšilo díky rozvoji mini invazivních metod, především laparoskopie, není jednodenní chirurgie vhodná pro každého. Tak, jako byl stanoven seznam výkonů, je stanoveno i to, kteří pacienti jsou pro režim jednodenní chirurgie vhodní.

 

Pacienti se podle zdravotního stavu a podle anesteziologické klasifikace rozdělují do čtyř skupin →ASA I – IV

ASA I je úplně zdravý člověk

ASA II je člověk, který je nemocný, ale bere léky a své onemocnění má kompenzované. To například znamená: má cukrovku, bere léky a má normální glykemie; má ischemickou chorobu srdeční, ale má zavedený stent a jeho srdeční funkce je v pořádku.

Tyto dvě skupiny, tedy ASA I a ASA II jsou vhodní do režimu jednodenní chirurgie.

ASA III jsou pacienti s dekompenzovaným, to znamená nedostatečně, nebo špatně léčeným onemocněním. U této skupiny pacientů je využití režimu jednodenní chirurgie omezeno, není možno podat celkovou narkosu, ale je možné v lokální anestesii provádět menší operace/kýly, varixy, lipomy/pouze s využitím analgosedace (při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie, cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly).Pacient dýchá sám. Proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

ASA IV jsou pacienti, kteří potřebují podporu dýchání, podporu srdeční činnosti a u této skupiny je využití režimu jednodenní chirurgie zcela vyloučeno.

 

Předoperační vyšetření

Pečlivé předoperační vyšetřenípro režim jednodenní chirurgieje nezbytné, stejně jako u kterékoliv jiné operace. U zdravých pacientů (ASA I) provádíme standardní předoperační vyšetření. U pacientů ASA II a ASA III, tedy u těch, kteří se léči s nějakou chorobou, provádíme podrobnější kardiologické, plicní, diabetologické a internívyšetření, abychom měli bezpečně zajištěno, že nápor, kterým každá operace je, zvládne dobře a bude moci jít domů v průběhu 24 hodin, jak očekává.

 

Předoperační vyšetření a jeho rozsah určuje chirurg. Na základě předchozího vyšetření a indikace k operaci vystaví žádanku pro všechna potřebná předoperační vyšetření.

Vlastní vyšetření si pacient zajistí u svého praktického lékaře na základě této žádanky.

Předoperační vyšetření je nutné mít připravené několik pracovních dnů před plánovanou operací a nesmí být starší než 1 měsíc pro pacienty s ASA I a cca 2 týdny pro pacienty s ASA II a III

Předoperační vyšetření je soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus pacienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem klienta.

 

Řešení komplikací

Každý operační výkon i laparoskopický se může zkomplikovat. Pro tento případ je výborem české chirurgické společnosti JEP stanoveno, že každé pracoviště jednodenníchirurgie musí mít uzavřenu smlouvu s vyšším specializovaným pracovištěm, klinikou, která mu v případě, že ošetřování komplikací přesáhne možnosti jednodenníchirurgie, pomůže a pacienta převezme. Zabezpečení pacientů jednodenníchirurgie je naprosto standardní jako v kterémkoliv jiném lůžkovém zařízení a je zajištěno, že je v případě jakýchkoliv komplikací připraveno veškeré technické vybavení a vysoce kvalifikovaný personál pro zajištění případné hospitalizace v rámci nemocnice.

 

Historie jednodenní chirurgie

Hlavním důvodem vzniku jednodenníchirurgie byl nepoměr mezi tím, co by medicína na nejvyšší úrovní mohla svým pacientům nabídnout a tím co je ekonomika státuschopna a ochotna na tuto péči věnovat. Jinými slovy, medicína by dokázala, díky svému rozvoji a rozvoji lidského poznání, poskytnout mnohonásobně dražší péči v mnohonásobně vyšším objemu, než na kterou má finanční prostředky kterákoliv ekonomika kteréhokoliv státu. Právě z toho důvodu bylo třeba, aby prostředky, které jsou státem věnovány na zdravotnictví,byly co nejefektivněji využívány. A to je jeden z hlavních důvodů proč vůbec v Británii, v Americe, v západní Evropě vznikla jednodenníchirurgie. Zjednodušeně řečeno, je pro plátce zdravotního pojištění levnější.

 

V našich končinách se jednodenní chirurgiezačala pomalu prosazovat na přelomu století. A jako vše nové se dostávala na svět pomalu, v různých modifikacích a v různých formách, stejně pomalý byl rozvoj jednodenní chirurgie v naší republice. Předcházela tomu velká rozprava na téma, jaké operační výkony bude možné provádět v režimu jednodenní chirurgie.

V roce 2011 přijal výbor české chirurgické společnosti konkrétní seznam chirurgických výkonů, které je možné a vhodné bezpečně provádět v režimu jednodenní chirurgie. Jedná se o operační výkony, které pacienta nezatíží natolik, aby následně po operaci potřeboval pobyt na lůžku intenzivní péče, jsou to tedy výkony, které umožní, aby mohl pacient jít po 24hodinách bezpečně a soběstačně do domácího ošetření. Jedná se o operace žlučníku, operace kýl, operace slepého střeva, operace dolních končetin, resp. žil dolních končetin, tedy křečových žil (varixů), operace související s onemocněním prsu, tedy i zhoubným onemocněním prsu, operace v oblasti konečníků, tzn. hemoroidy, píštěle nezhoubného charakteru. Zahrnuje plnou paletu bariatrických výkonů, tedy výkonů, které se provádějí u pacientů s nadváhou, Z jiných operačních oborů je zde paleta ortopedických zákroků jako je artroskopie, plastika zkřížených vazů v koleni. V ostatních oborech (oční, krční) jde tento rozvoj kupředu ještě větším tempem.

 

« zpátky