Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ PORTÁLU NAVSTEVALEKARE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Navstevalekare.cz s.r.o., IČ: 242 42 519, se sídlem Kounická 1385/60, Strašnice, Praha 10, PSČ: 100 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196316 (dále jen „Navstevalekare.cz s.r.o.“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. provozuje a spravuje internetové stránky www.navstevalekare.cz, v jejichž prostředí umožňuje distančně zřízení oborových profilů lékařům, pro něž zároveň vyvíjí činnost směřující výlučně k tomu, aby měli možnost prostřednictvím funkcionalit uvedených webových stránek, sloužících jako on-line rezervační systém, uzavírat s třetími osobami zprostředkovanou smlouvu o rezervaci termínu (dále jen „Úplatná zprostředkovaná smlouva“ nebo „Bezúplatná zprostředkovaná smlouva“).
 2. Navstevalekare.cz s.r.o. prohlašuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb ve smluvně příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro přístup a užití služeb on-line rezervačního systému specifikovaného v jejich ustanovení čl. II upravují práva a povinnosti osob využívajících těchto služeb jakož i další související právní vztahy (dále jen „VOP“).
 4. Příslušnými ustanoveními těchto VOP jsou povinni se řídit jak Navstevalekare.cz s.r.o., dále klienti, jejichž právní status spočívá při užívání on-line rezervačního systému buď v postavení zájemce o uzavření Úplatné zprostředkované smlouvy nebo Bezúplatné zprostředkované smlouvy a následně případné smluvní strany některé z uvedených zprostředkovaných smluv (dále jen „klient“), tak i poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jako fyzické podnikající osoby nebo podnikající právnické osoby disponují pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „poskytovatel zdravotních služeb“).
 5. Úplatná zprostředkovaná smlouva nebo Bezúplatná zprostředkovaná smlouva je uzavírána v rámci podnikatelské činnosti poskytovatele zdravotních služeb.

II. Poskytování služeb rezervačního on-line systému

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. nabízí svým klientům zprostředkovatelské služby, které spočívají v provozování rezervačního on-line systému dostupného na internetové stránce www.navstevalekare.cz, jež obsahuje databázi oborových profilů lékařů.
 2. V on-line rezervačním systému jsou registrované oborové profily lékařů, kteří buď jako:

a) fyzické podnikající osoby disponují pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění nebo

b) na základě příslušného právního vztahu vykonávají lékařskou činnost pro poskytovatele zdravotních služeb.

Navstevalekare.cz s.r.o. zřizuje oborový profil lékaře v rezervačním on-line systému na základě platné a účinné zprostředkovatelské smlouvy, kterou uzavřela s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb. Ke každému zřízenému oborovému profilu Navstevalekare.cz s.r.o. poskytne přístupové údaje. Vykonává-li pro poskytovatele zdravotních služeb na základně příslušného právního vztahu lékařskou činnost více lékařů, je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn zajistit zřízení oborového profilu každému takovému lékaři, který o to projevil vážně míněný zájem. Registrovaný oborový profil lékaře obsahuje následující povinné informace:

- akademický titul, jméno a příjmení konkrétního lékaře;
- specializační obor,
- místo poskytování zdravotních služeb (adresu ordinace),
- telefonní číslo lékaře,

 (dále jen „Oborový profil“).

3.Poskytovatel zdravotních služeb nese plnou odpovědnost za údaje uvedené na Oborovém profilu lékaře.

4.Rezervační on-line systém umožňuje plánování a zprostředkování poskytování zdravotních služeb prostřednictvím Navstevalekare.cz s.r.o., a to tak, že se klientovi zavazuje umožnit:

a) zpřístupnění informací z vlastní databáze Oborových profilů lékařů, kteří disponují platnou registrací v rezervačním on-line systému,

b) v rámci rezervačního kalendáře zobrazení nabídky volných termínů na jednotlivých Oborových profilech lékařů, má-li poskytovatel zdravotních služeb o její zveřejnění zájem,

c) bezplatnou nebo zpoplatněnou rezervaci nabízeného volného termínu, a to dle potřeb a časových možností klienta v závislosti na kapacitních možnostech, které vyplývají z údajů uvedených na konkrétním Oborovém profilu lékaře, přičemž klient je oprávněn mít provedenou u daného lékaře disponujícím Oborovým profilem pouze jednu závaznou rezervaci termínu,

d) uložení jeho identifikačních dat do rezervačního on-line systému a jejich zabezpečení a ochranu,

e) v případě zpoplatněné rezervace po zaplacení ceny rezervovaného termínu uložení závazné rezervace v rezervačním on-line systému,

f) provádění změn závazných rezervací,

g) organizaci elektronické komunikace s klientem s garancí odpovědi,

(dále vše jen „služby on-line rezervačního systému“)

 

III. Provedení bezplatné rezervace volného termínu u lékaře

 1. Má-li klient zájem prostřednictvím Navstevalekare.cz s.r.o. o vytvoření  bezplatné rezervace volného termínu, který si vybral v rezervačním kalendáři na konkrétním Oborovém profilu lékaře (dále jen „rezervace termínu“), přistoupí k volbě příslušného údaje v rezervačním kalendáři, tzn. zvolí si datum a čas.
 2. Krokem dle bodu 1 dojde k aktivaci rezervačního formuláře, jehož obsahovou součástí není údaj o ceně za provedení rezervace termínu, tzn. není-li v rezervačním formuláři uvedena cena za provedení rezervace termínu návštěvy u lékaře, jedná se o nabídku bezplatné rezervace termínu u lékaře.
 3. Pro řádné dokončení rezervace termínu u lékaře klient:

- vyplní rezervační formulář ve stanoveném rozsahu, tj. v souladu se skutečností uvede: jméno a příjmení klienta, číslo mobilního telefonu klienta, kontaktní emailovou adresu klienta,

- seznámí se s všeobecnými podmínkami a odsouhlasí je zaškrtnutím/ vyplněním políčka „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“,

- poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve stanoveném rozsahu, a to způsobem, že zaškrtne/ vyplní políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“,

- a v případě, že jde o nového pacienta zaškrtne/ vyplní políčko „Jsem nový pacient“.

4. Po řádném vyplnění rezervačního formuláře klient potvrdí rezervaci termínu stisknutím ikony "Potvrdit", přičemž mu následně bude, na jím uvedené číslo mobilního telefonu, zaslána SMS, jejímž obsahem bude ověřovací kód. Doručený ověřovací kód klient zadá bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 60 (šedesát) sekund bezprostředně následujících po okamžiku jeho doručení, v následujícím kroku rezervace. Zadá-li klient správný ověřovací kód, k okamžiku potvrzení správnosti takového ověřovacího kódu v prostředí on-line rezervačního systému dojde k nabytí platnosti a účinnosti Bezúplatné zprostředkované smlouvy mezi klientem a konkrétním poskytovatelem zdravotních služeb.

5. Navstevalekare.cz s.r.o. se zavazuje nejméně 24 hodin před rezervovaným termínem u lékaře zaslat klientovi  SMS, a to na číslo jeho mobilního telefonu, které uvedl v rezervačním formuláři. Obsahem této SMS bude klient upozorněn na blížící se termín návštěvy u lékaře, k jejíž realizaci je oprávněn na základě existující závazné rezervace termínu.

6. Navstevalekare.cz s.r.o. poté, co klient řádně dokončí rezervaci termínu u lékaře, zašle jak klientovi, tak i konkrétnímu lékaři emailové sdělení, jehož prostřednictvím je bude informovat o vzniku závazné rezervace termínu, přičemž obsahem zmíněného emailového sdělení budou údaje specifikující a shrnující provedenou závaznou rezervaci termínu. Klient bere na vědomí, že obsahem zmíněného e-mailového sdělení budou kromě informací o existenci závazné rezervace termínu, také veškeré informace, které vyplývají z odeslaného rezervačního formuláře, včetně osobních údajů klienta a údajů týkajících se jeho zdravotního stavu.

7. Dojde-li přede dnem rezervace termínu ke skutečnosti, že klient nebo lékař jsou nuceni zrušit závaznou rezervaci termínu, jsou povinni se v takovém případě bezodkladně vzájemně informovat o této skutečnosti.

 

IV. Provedení zpoplatněné rezervace volného termínu u lékaře

 1. Má-li klient zájem prostřednictvím Navstevalekare.cz s.r.o. o vytvoření zpoplatněné rezervace termínu, přistoupí k volbě příslušného údaje v rezervačním kalendáři, tzn. zvolí si datum a čas.
 2. Krokem dle bodu 1 dojde k aktivaci rezervačního formuláře, jehož obsahovou součástí je i přesně specifikovaná cena za provedení rezervace termínu návštěvy u lékaře (dále jen „cena za rezervaci“).
 3. Akceptuje-li klient navrženou cenu za rezervaci, pokračuje v rezervačním procesu.
 4. Pro řádné dokončení rezervace termínu u lékaře klient:

- vyplní rezervační formulář ve stanoveném rozsahu, tj. v souladu se skutečností uvede: jméno a příjmení klienta, číslo mobilního telefonu klienta, kontaktní emailovou adresu klienta,

- seznámí se s všeobecnými podmínkami a odsouhlasí je zaškrtnutím/ vyplněním políčka „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“,

- poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve stanoveném rozsahu, a to způsobem, že zaškrtne/ vyplní políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“,

- a v případě, že jde o nového pacienta zaškrtne/ vyplní políčko „Jsem nový pacient“.

5. Po řádném vyplnění rezervačního formuláře klient potvrdí rezervaci stisknutím ikony "Přejít k platbě", přičemž tímto úkonem dochází k nabytí platnosti a účinnosti Úplatné zprostředkované smlouvy mezi klientem a poskytovatelem zdravotních služeb.

6. Cenu za rezervaci termínu je možné uhradit pouze bezhotovostně formou on–line platby za užití platební karty, nebo internetového bankovnictví.

7. Dle zvoleného typu platby stisknutím ikony "Přejít k platbě" dojde k automatickému přesměrování na platební bránu Československé obchodní banky, a.s. v případě platby prostřednictvím platební karty, respektive na stránku ComGate Payments, a.s. v případě platby prostřednictvím internetového bankovnictví, které klientovi umožní provedení zaplacení ceny za rezervaci.

8. Nedojde-li k úhradě ceny za rezervaci způsobem uvedeným v ustanovení čl. III odst. 6 VOP do 75 minut od stisknutí ikony "Přejít k platbě", zprostředkovaná smlouva pozbývá platnosti a účinnosti dnem, který následuje po dni, v němž mělo dojít k úhradě ceny za rezervaci termínu.

9. Po připsání částky ve výši konkrétní ceny za rezervaci termínu na bankovní účet Navstevalekare.cz s.r.o. se rezervace termínu stává závaznou.

10. Po připsání částky ve výši konkrétní ceny za rezervaci termínu na bankovní účet Navstevalekare.cz s.r.o. obdrží klient a konkrétní lékař od Navstevalekare.cz s.r.o. e-mailové sdělení, jehož prostřednictvím bude Navstevalekare.cz s.r.o. informovat o vzniku závazné rezervace termínu, přičemž obsahem zmíněného emailového sdělení bude přidělené číslo závazné rezervace a další údaje specifikující a shrnující provedenou závaznou rezervaci termínu. Přílohou tohoto e-mailového sdělení, bude rovněž faktura – daňový doklad vystavená Navstevalekare.cz s.r.o. a veškeré informace, které vyplývají z odeslaného rezervačního formuláře, včetně osobních údajů klienta a informací týkající se jeho zdravotního stavu.

11. Navstevalekare.cz s.r.o. se zavazuje nejméně 24 hodin před rezervovaným termínem u lékaře zaslat klientovi SMS, a to na číslo jeho mobilního telefonu, které uvedl v rezervačním formuláři. Obsahem této SMS  bude klient upozorněn na blížící se termín návštěvy u lékaře, k jejíž realizaci je oprávněn na základě existující závazné rezervace termínu.

12. Klient je oprávněn 48 hodin před rezervovaným termínem u lékaře rezervaci termínu zrušit, v případě dodržení této lhůty je Navstevalekare.cz s.r.o. povinna klientovi cenu za rezervaci termínu v plné výši vrátit, a to včetně poplatku za realizaci on-line platby prostřednictvím platební brány Československé obchodní banky, a.s. nebo ComGate Payments a.s. Klient je povinen o svém rozhodnutí rezervaci termínu zrušit informovat Navstevalekare.cz s.r.o., a to prostřednictvím emailového sdělení adresovaného výlučně na kontaktní emailovou adresu: info@navstevalekare.cz. Toto emailové sdělení je klient povinen odeslat nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem u lékaře. Následně Navstevalekare.cz s.r.o. provede vrácení ceny za rezervaci termínu, a to na bankovní účet klienta, z nějž byla provedena úhrada ceny za rezervaci termínu, a to do 10 dnů ode dne odeslání výše uvedeného emailového sdělení.

13. Došlo-li k tomu, že ode dne uzavření Úplatné zprostředkované smlouvy uplynulo více než 14 dnů a klient zruší rezervaci termínu v období 48 hodin před rezervovaným termínem u lékaře, informuje klient o tomto svém rozhodnutí bezodkladně Navstevalekare.cz s.r.o. výlučně na emailové adrese: info@navstevalekare.cz. V takovém případě se cena za rezervaci termínu nevrací, neboť je jednostranně v celé své výši započtena na úhradu storno poplatku za pozdní zrušení rezervace termínu, který se rovná ceně za rezervaci termínu u lékaře. Storno poplatek náleží Navstevalekare.cz s.r.o.

14. Bude-li nucen přistoupit ke zrušení rezervace termínu příslušný lékař/ poskytovatel zdravotních služeb, je povinen bezodkladně o této skutečnosti písemně a telefonicky vyrozumět klienta. Navstevalekare.cz s.r.o. je v takovém případě povinna, poté, coji o uvedené skutečnosti písemně informuje poskytovatel zdravotních služeb, odeslat zpět na bankovní účet klienta cenu za rezervaci termínu.

 

V. Hodnocení zdravotnických pracovníků

 1. Klientovi, který absolvoval prostřednictvím on-line rezervačního systému návštěvu u zdravotnického pracovníka, je Navstevalekare.cz oprávněna zaslat emailové sdělení s výzvou, aby v případě, že návštěvu zdravotnického pracovníka uskutečnil a má zájem o zveřejnění názoru na poskytnuté služby, zaslal svůj názor Navstevalekare.cz.
 2. Klient není povinen názor na služby zdravotnického pracovníka sdělovat.
 3. Pokud má klient zájem o sdělení názoru za účelem jeho zveřejnění na internetové stránce www.navstevalekare.cz, zašle svůj názor v písemné formě. Za tímto účelem bude klientovi doručen příslušný formulář k vyplnění.
 4. Klientův názor nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat vulgarismy, nepravdy, křivě obviňovat, vyzývat k násilí, rasové, náboženské nebo etnické nenávisti, apod. Klient bere na vědomí, že Navstevalekare.cz zveřejní pouze takový názor na služby zdravotnického pracovníka, který je v souladu s těmito VOP a obecně závaznými předpisy České republiky. Navstevalekare.cz je oprávněna případně odstranit již zveřejněný názor klienta, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či těmito VOP.
 5. Poskytovatel léčebné péče je oprávněn zveřejněný názor z Oborového profilu příslušného zdravotnického pracovníka v souladu s právem na ochranu osobnosti odstranit.
 6. Názor klienta na služby zdravotnického pracovníka se musí svým obsahem vztahovat pouze k takovým službám zdravotnického pracovníka, které mu byly poskytnuty v rámci jeho osobní návštěvy zdravotnického pracovníka.
 7. Navstevalekare.cz nenese odpovědnost za pravdivost a správnost obsahu názoru klienta.   
 

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním rezervačního formuláře, zaškrtnutí ikony "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a potvrzením ikony "Potvrdit" nebo "Přejít k platbě", sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním Navstevalekare.cz s.r.o., a to za účelem řádného poskytnutí služeb on-line rezervačního systému, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, telefon, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, informace o zdravotním stravu, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Identifikace klienta probíhá v rámci on-line rezervačního systému tak, aby Navstevalekare.cz s.r.o. mohl zajistit služby on-line rezervačního systému v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou Navstevalekare.cz s.r.o. zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.
 2. Navstevalekare.cz je povinna zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů. Poskytovatel zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s on-line rezervačním systémem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.
 3. Vyplněním rezervačního formuláře, zaškrtnutí políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a stisknutím tlačítka "Potvrdit" nebo "Přejít k platbě", sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním Poskytovatelem zdravotních služeb, a to za účelem naplnění jeho závazků, které mu vyplývají z příslušné Úplatné zprostředkované smlouvy nebo příslušné Bezúplatné zprostředkované smlouvy, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, telefon, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, informace o zdravotním stavu, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Osobní údaje budou Poskytovatelem zdravotních služeb zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

  

VII. Zvláštní ustanovení

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP on–line rezervačního systému. Na klienta se vztahují VOP platné v době, kdy dojde k jeho stisknutím tlačítka "Potvrdit" nebo "Přejít k platbě" v prostředí rezervačního formuláře.
 2. Tyto VOP rezervačního on-line systému jsou platné a účinné od 14.3. 2017.