Najväčší portál na vyhľadávanie lekárov

PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ PORTÁLU NAVSTEVALEKARE.CZ

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu NavstevaLekare.cz je společnost Navstevalekare.cz s.r.o., se sídlem Praha 10, Kounická 1385/60, PSČ 100 00, IČ: 242 42 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka196316. Adresa elektronické pošty je info@navstevalekare.cz a ID datové schránky je fxzekkv.
 2. Užívání portálu NavstevaLekare.cz a služeb poskytovaných na tomto portálu se řídí těmito podmínkami (dále též jako „podmínky“). Uživatel vstupem na portál potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že se jimi zavazuje řídit.

II.   Definice pojmů

Pro potřeby těchto podmínek jsou užívány následující pojmy:

- Provozovatel – společnost Navstevalekare.cz s.r.o., se sídlem Praha 10, Kounická 1385/60, PSČ 100 00, IČ: 242 42 519

- Portál – portál provozovaný provozovatelem na adrese https://www.navstevalekare.cz.

- Uživatel – fyzická osoba plně svéprávná, která vstoupí na portál, získává z něj informace, případně užívá službu on-line objednání k lékaři.

- Lékař – osoba poskytující zdravotnické služby, jehož profil je zahrnutý v databázi portálu.

- Profil – soubor údajů o lékaři umístěný v databázi portálu.

- Služba – služba objednání k lékaři na vyšetření on-line, poskytovaná elektronickou cestou, na základě individuálního požadavku uživatele, bez současné přítomnosti stran.

III.  Autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem portálu.
 2. Obsah portálu je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu.
 3. Obsah portálu nebo jeho části nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil provozovatel předem souhlas. Jakékoliv použití částí nebo celku obsahu portálu, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce, je možné jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

 IV.  Podmínky použití portálu

 1. Užívání portálu uživateli je bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním portálu (zejm. náklady na internetové připojení).
 2. Provozovatel:
 3. - zpřístupňuje uživatelům databázi lékařů, zdravotnických zařízení, pohotovostí a lékáren,

  - umožňuje objednávat se k lékařům, kteří službu objednání on-line prostřednictvím portálu nabízejí,

  - zpřístupňuje články a videa o zdraví a zdravotnických službách, která mu za tím účelem byla předána lékaři a zdravotnickými zařízeními. 

 4. Při využití služby objednání k lékaři on-line zašle provozovatel uživateli informační email potvrzující termín návštěvy a dále sms zprávu s upomínkou termínu návštěvy den před sjednaným termínem.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost uživateli, pokud se návštěva u lékaře nekonala z příčin, které byly na straně lékaře. V případě, že se návštěva nemůže konat, je uživatel i lékař povinen druhou stranu informovat (telefonicky či emailem) a návštěvu zrušit.
 6. Provozovatel:

- není účastníkem smluvních vztahů mezi uživatelem a lékařem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti lékařem, za případnou škodu způsobenou uživateli v důsledku porušení povinnosti lékařem, za kvalitu služeb poskytnutých lékařem uživateli ani za následky poskytnutí nebo neposkytnutí služeb lékaři;

- nenese odpovědnost za správnost údajů a jakéhokoliv jiného obsahu poskytnutého nebo zveřejněného lékaři a zdravotnickými zařízeními;

- prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele;

- si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za služby poskytované v rámci portálu a zavazuje se o těchto změnách informovat s předstihem;

- neposkytuje záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části;

- nezaručuje nepřerušený přístup k portálu a neodpovídá za přerušení přístupu k portálu a službám na něm nabízeným z důvodu nezávislých na jeho vůli, zejm. z důvodu na straně poskytovatele internetových služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit přístup k portálu z důvodu úprav portálu.

V. Fungování rezervačního systému v případě povinnosti zálohové platby uživatelem

 1. Uživatel si nejprve zvolí z nabídky rezervačního systému příslušné údaje v rezervačním kalendáři, tj. zvolí datum a čas
 2. Jakmile uživatel vyplní rezervační formulář a potvrdí rezervaci stisknutím tlačítka "Přejít k platbě" je uživatel automaticky přesměrován na platební bránu ČSOB.
 3. Zálohovou platbu je možné uhradit pouze on-line platební kartou. Po zaplacení je rezervace automaticky potvrzena uživateli a lékaři emailem či jiným vhodným informačním kanálem. Takto vytvořená rezervace je závazná. Uživatek ji již nemusí potvrzovat u lékaře.
 4. Uživatel bere na vědomí, že lékař je oprávněn rezervaci ve výjimečných situacích změnit nebo úplně zrušit. V takovém případě bude uživatel o této změně vyrozuměn e-mailem. 
 5. Stisknutím "Přejít k platbě" uživatel souhlasí s těmito VOP.

VI. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že:
 2. a) je plně svéprávný,

  b) veškeré údaje, které poskytuje při užití služby objednání k lékaři on-line jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c) se před zahájením užívání portálu seznámil s těmito podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

 3. Uživatel je povinen při užívání portálu, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví, dodržovat právní předpisy. Uživatel zejména nesmí:
 4. a) užívat portál v rozporu s těmito podmínkami,

  b) užívat kterékoli části portálu způsobem způsobilým poškodit provozovatele,

  c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást portálu,

  d) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu.

 5. Uživatel nese odpovědnost za porušení právních předpisů nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání při užívání portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, porušením osobnostních práv nebo autorského práva provozovatele či třetích osob.

VII. Názory uživatelů na služby lékařů

 1. Uživateli, který se objednal k lékaři on-line prostřednictvím portálu, zašle provozovatel email s výzvou, aby v případě, že návštěvu lékaře uskutečnil a má zájem o zveřejnění názoru na služby, zaslal svůj názor provozovateli.
 2. Uživatel není povinen názor na služby lékaře sdělovat.
 3. Pokud má uživatel zájem o sdělení názoru za účelem jeho zveřejnění na portále, zašle názor písemně formou vyplnění formuláře.
 4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel zveřejní pouze takový názor na služby lékaře, který je v souladu s těmito podmínkami. Lékař je oprávněn zveřejněný názor ze svého profilu v souladu s právem na ochranu osobnosti odstranit.
 5. Názor uživatele na služby lékaře se musí vztahovat pouze k návštěvě lékaře uskutečněné uživatelem a ke službám lékaře v průběhu návštěvy nebo v souvislosti s ní poskytnutým, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat vulgarismy, nepravdy, křivě obviňovat, vyzývat k násilí, rasové, náboženské nebo etnické nenávisti, apod.
 6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit, případně odstranit již zveřejněný názor uživatele z portálu, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či těmito podmínkami.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost obsahu názoru uživatele.  

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. Užíváním stránek www.navstevalekare.cz udělujete společnosti NavstevaLekare.cz s.r.o., jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem poskytnutí služeb NavstevaLekare.cz s.r.o. NavstevaLekare.cz s.r.o. je oprávněna na základě poskytnutého souhlasu osobní údaje shromažďovat, zpracovávat i je poskytovat třetím osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu neurčitou, s tím, že tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla NavstevaLekare.cz s.r.o.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, přičemž o změně podmínek bude informovat na portále. Změna podmínek bude zveřejněna na portále nejpozději v den její účinnosti.

2. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se užití portálu řídí právním řádem České republiky,  a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu realizováno.

3. Tyto podmínky ruší a plně nahrazují předchozí podmínky užití portálu a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2016