JSTE LÉKAŘ?

PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ PORTÁLU NAVSTEVALEKARE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Navstevalekare.cz s.r.o., IČ: 242 42 519, se sídlem Kounická 1385/60, Strašnice, Praha 10, PSČ: 100 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196316 (dále jen „Navstevalekare.cz s.r.o.“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. provozuje a spravuje internetové stránky www.navstevalekare.cz, v jejichž prostředí umožňuje distančně zřízení oborových profilů zdravotnickým pracovníkům, pro něž zároveň vyvíjí činnost směřující výlučně k tomu, aby měli možnost prostřednictvím funkcionalit uvedených webových stránek, sloužících jako on-line rezervační systém, uzavírat s třetími osobami smlouvu o rezervaci termínu (dále jen „Úplatná smlouva“ nebo „Bezúplatná smlouva“).

 2. Jakékoliv použití části nebo celku obsahu výše uvedených webových stránek, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií nebo informací, a to jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem, je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Navstevalekare.cz s.r.o.  

 3. Navstevalekare.cz s.r.o. prohlašuje, že není poskytovatelem léčebné péče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro přístup a užití služeb on-line rezervačního systému specifikovaného v jejich ustanovení čl. II upravují práva a povinnosti osob využívajících těchto služeb jakož i další související právní vztahy (dále jen „VOP“).

 5. Příslušnými ustanoveními těchto VOP jsou povinni se řídit jak Navstevalekare.cz s.r.o., dále klienti, jejichž právní status spočívá při užívání on-line rezervačního systému buď v postavení zájemce o uzavření Úplatné smlouvy nebo Bezúplatné smlouvy a následně případné smluvní strany některé z uvedených smluv (dále jen „klient“), tak i poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jako fyzické podnikající osoby nebo podnikající právnické osoby disponují pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění a také fyzické podnikající osoby nebo podnikající právnické osoby disponující živnostenským oprávněním k výkonu zdravotnické činnosti avšak nelékařské povahy (dále jen „poskytovatel léčebné péče“).

 6. Navstevalekare.cz s.r.o. není účastníkem smluvních vztahů mezi klientem a poskytovatelem léčebné péče. Navstevalekare.cz s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti poskytovatelem léčebné péče, dále za případnou újmu způsobenou klientovi v důsledku porušení povinnosti poskytovatelem léčebné péče, za kvalitu služeb ani za následky poskytnutí nebo neposkytnutí služeb poskytovatelem léčebné péče. Navstevalekare.cz s.r.o. nenese odpovědnost vůči klientovi, pokud se návštěva u poskytovatele léčebné péče nekonala z příčin, které byly na straně poskytovatele léčebné péče. Navstevalekare.cz s.r.o. také nenese odpovědnost vůči poskytovateli léčebné péče, pokud se návštěva u něj nekonala z příčin, které byly na straně klienta.

 7. Navstevalekare.cz s.r.o. nenese odpovědnost za správnost údajů a jakéhokoliv jiného obsahu poskytnutého nebo zveřejněného o zdravotnickém pracovníkovi, o poskytovateli léčebné péče, tak i za údaje uvedené klientem.

 8. Navstelalekare.cz s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení přístupu k tomuto on-line rezervačnímu systému a službám na něm nabízeným z důvodu nezávislých na její vůli, a to zejména z důvodu na straně poskytovatele internetových služeb. Navstelalekare.cz s.r.o. si vyhrazuje právo dočasně přerušit přístup k on-line rezervačnímu portálu z důvodu jeho úprav.

 

II. Poskytování služeb rezervačního on-line systému

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. nabízí svým klientům zprostředkovatelské služby, které spočívají v provozování rezervačního on-line systému dostupného na internetové stránce www.navstevalekare.cz, jež obsahuje databázi oborových profilů zdravotnických pracovníků.

 2. V on-line rezervačním systému jsou registrované oborové profily zdravotnických pracovníků, kteří buď jako:

  a)         fyzické podnikající osoby disponují pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění nebo

  b)         na základě příslušného právního vztahu vykonávají lékařskou činnost pro poskytovatele zdravotních služeb.

  Navstevalekare.cz s.r.o. zřizuje oborový profil zdravotnického pracovníka v rezervačním on-line systému. Ke každému zřízenému oborovému profilu Navstevalekare.cz s.r.o. poskytne přístupové údaje. Vykonává-li pro poskytovatele lékařské péče na základně příslušného právního vztahu činnost více zdravotnických pracovníků, je poskytovatel léčebné péče oprávněn zajistit zřízení oborového profilu každému takovému zdravotnickému pracovníkovi, který o to projevil vážně míněný zájem. Registrovaný oborový profil zdravotnického pracovníka obsahuje následující povinné informace:

  • akademický titul, jméno a příjmení konkrétního zdravotnického pracovníka;
  • specializační obor,
  • místo poskytování léčebné péče (adresu pracoviště),
  • telefonní číslo pracoviště,
  • identifikační údaje poskytovatele léčebné péče (tzn. zejména obchodní firma poskytovatele léčebné péče, identifikační číslo podnikající osoby, adresa sídla evidovaná orgány veřejné moci

   (dále jen „Oborový profil“).

 3. Poskytovatel léčebné péče nese plnou odpovědnost za údaje uvedené na Oborovém profilu zdravotnického pracovníka.

 4. Rezervační on-line systém umožňuje vedle zpřístupnění databáze Oborových profilů rezervaci volného termínu nabízeného poskytovatelem léčebné péče pro klienty Navstevalekare.cz s.r.o., a to tak, že se klientovi zavazuje umožnit:

  a)         zpřístupnění informací z vlastní databáze Oborových profilů zdravotnických pracovníků, kteří disponují platnou registrací v rezervačním on-line systému,

  b)         v rámci rezervačního kalendáře zobrazení nabídky volných termínů na jednotlivých Oborových profilech zdravotnických pracovníků, má-li poskytovatel léčebné péče o její zveřejnění zájem,

  c)         bezplatnou nebo zpoplatněnou rezervaci nabízeného volného termínu, a to dle potřeb a časových možností klienta v závislosti na kapacitních možnostech, které vyplývají z údajů uvedených na konkrétním Oborovém profilu zdravotnického pracovníka,

  d)         uložení jeho identifikačních dat do rezervačního on-line systému a jejich zabezpečení a ochranu,

  e)         v případě zpoplatněné rezervace po zaplacení ceny rezervovaného termínu uložení závazné rezervace v rezervačním on-line systému,

  f)          elektronickou komunikaci s poskytovatelem léčebné péče

  (dále vše jen „služby on-line rezervačního systému“).

 

III. Provedení bezplatné rezervace volného termínu u zdravotnického pracovníka

 1. Má-li klient zájem prostřednictvím Navstevalekare.cz s.r.o. o vytvoření  bezplatné rezervace volného termínu, který si vybral v rezervačním kalendáři na konkrétním Oborovém profilu zdravotnického pracovníka (dále jen „rezervace termínu“), přistoupí k volbě příslušného údaje v rezervačním kalendáři, tzn. zvolí si datum a čas.

 2. Krokem dle bodu 1 dojde k aktivaci rezervačního formuláře, jehož obsahovou součástí není údaj o ceně za provedení rezervace termínu, tzn. není-li v rezervačním formuláři uvedena cena za provedení rezervace termínu návštěvy u zdravotnického pracovníka, jedná se o nabídku bezplatné rezervace termínu u zdravotnického pracovníka.

 3. Pro řádné dokončení rezervace termínu u zdravotnického pracovníka svéprávný klient:

  - vyplní rezervační formulář ve stanoveném rozsahu, tj. v souladu se skutečností uvede: jméno a příjmení klienta, číslo mobilního telefonu klienta, kontaktní emailovou adresu klienta,

  - bude-li klient chtít provést rezervaci termínu, a to se záměrem, že léčebná péče bude při návštěvě daného zdravotnického pracovníka poskytnuta dítěti (tzn. osoba mladší 18 let), je klient povinen tuto informaci uvést v rezervačním formuláři do kolonky označené jako "poznámka“, přičemž v rámci splnění této povinnosti taktéž uvede jméno a příjmení dítěte,

  - seznámí se s VOP a odsouhlasí je zaškrtnutím/ vyplněním políčka „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“,

  - poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve stanoveném rozsahu specifikovaném v ustanovení čl. VI VOP, a to způsobem, že zaškrtne/ vyplní políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“,

  - a v případě, že jde o nového pacienta, zaškrtne/ vyplní políčko „Jsem nový pacient“.

 4. Po řádném vyplnění rezervačního formuláře klient potvrdí rezervaci termínu stisknutím ikony "Potvrdit", přičemž mu následně bude, na jím uvedené číslo mobilního telefonu, zaslána SMS, jejímž obsahem bude ověřovací kód. Doručený ověřovací kód klient zadá bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 60 (šedesát) sekund bezprostředně následujících po okamžiku jeho doručení, v následujícím kroku rezervace. Zadá-li klient správný ověřovací kód, k okamžiku potvrzení správnosti takového ověřovacího kódu v prostředí on-line rezervačního systému dojde k nabytí platnosti a účinnosti Bezúplatné smlouvy.

 5. Navstevalekare.cz s.r.o. poté, co klient řádně dokončí rezervaci termínu u zdravotnického pracovníka, zašle jak klientovi, tak i konkrétnímu zdravotnickému pracovníkovi emailové sdělení, jehož prostřednictvím je bude informovat o vzniku závazné rezervace termínu, přičemž obsahem zmíněného emailového sdělení budou údaje specifikující a shrnující provedenou závaznou rezervaci termínu. Klient bere na vědomí, že obsahem zmíněného e-mailového sdělení budou kromě informací o existenci závazné rezervace termínu také veškeré informace, které vyplývají z odeslaného rezervačního formuláře, včetně osobních údajů klienta a údajů týkajících se jeho zdravotního stavu, jež výlučně vyplývají z oborové specializace zdravotnického pracovníka, u něhož byla závazná rezervace termínu provedena.

 6. Dojde-li přede dnem rezervace termínu ke skutečnosti, že klient nebo zdravotnický pracovník jsou nuceni zrušit závaznou rezervaci termínu, jsou povinni se v takovém případě bezodkladně vzájemně informovat o této skutečnosti.

 

IV. Provedení zpoplatněné rezervace volného termínu u zdravotnického pracovníka 

 1. Má-li klient zájem prostřednictvím Navstevalekare.cz s.r.o. o vytvoření zpoplatněné rezervace termínu, přistoupí k volbě příslušného údaje v rezervačním kalendáři, tzn. zvolí si datum a čas.

 2. Krokem dle bodu 1 dojde k aktivaci rezervačního formuláře, jehož obsahovou součástí je i přesně specifikovaná cena za provedení rezervace termínu návštěvy u zdravotnického pracovníka (dále jen „cena za rezervaci“).

 3. Akceptuje-li klient navrženou cenu za rezervaci, pokračuje v rezervačním procesu.

 4. Pro řádné dokončení rezervace termínu u zdravotnického pracovníka klient:

  - vyplní rezervační formulář ve stanoveném rozsahu, tj. v souladu se skutečností uvede: jméno a příjmení klienta, číslo mobilního telefonu klienta, kontaktní emailovou adresu klienta,

  - seznámí se s všeobecnými podmínkami a odsouhlasí je zaškrtnutím/ vyplněním políčka „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“,

  - poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve stanoveném rozsahu, a to způsobem, že zaškrtne/ vyplní políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“,

  - a v případě, že jde o nového pacienta zaškrtne/ vyplní políčko „Jsem nový pacient“.

 5. Po řádném vyplnění rezervačního formuláře klient potvrdí rezervaci stisknutím ikony "Přejít k platbě", přičemž tímto úkonem dochází k nabytí platnosti a účinnosti Úplatné smlouvy.

 6. Cenu za rezervaci termínu je možné uhradit pouze bezhotovostně formou on–line platby za užití platební karty, nebo internetového bankovnictví.

 7. Po stisknutí ikony "Přejít k platbě" klient vybírá preferovaný způsob platby. Klient může provést platbu buď platební kartou, nebo příkazem ze svého elektronického bankovnictví.  V případě, že se klient rozhodne provést platbu prostřednictvím platební karty, bude automaticky přesměrován na platební bránu Československé obchodní banky, a.s., respektive na stránku ComGate Payments, a.s. 

 8. Nedojde-li k úhradě ceny za rezervaci způsobem uvedeným v ustanovení čl. III odst. 6 VOP do 75 minut od stisknutí ikony "Přejít k platbě", smlouva pozbývá platnosti a účinnosti v okamžiku uplynutí této lhůty.

 9. Po připsání částky ve výši konkrétní ceny za rezervaci termínu na bankovní účet Navstevalekare.cz s.r.o. se rezervace termínu stává závaznou.

 10. Po připsání částky ve výši konkrétní ceny za rezervaci termínu na bankovní účet Navstevalekare.cz s.r.o. obdrží klient od Navstevalekare.cz s.r.o. e-mailové sdělení, jehož prostřednictvím bude Navstevalekare.cz s.r.o. informovat o vzniku závazné rezervace termínu, přičemž obsahem zmíněného emailového sdělení budou údaje specifikující a shrnující provedenou závaznou rezervaci termínu, včetně osobních údajů klienta a informací týkající se jeho zdravotního stavu.

 11. Poskytovatel léčebné péče je povinen odeslat příslušnému klientovi fakturu – daňový doklad, pouze pokud si tento dokument klient explicitně vyžádá.   

 12. Navstevalekare.cz s.r.o. nebo poskytovatel léčebné může zaslat nejméně 24 hodin před rezervovaným termínem u zdravotnického pracovníka klientovi SMS, a to na číslo jeho mobilního telefonu, které uvedl v rezervačním formuláři. Obsahem této SMS  bude klient upozorněn na blížící se termín návštěvy u zdravotnického pracovníka, k jejíž realizaci je oprávněn na základě existující závazné rezervace termínu vyplývající z Úplatné smlouvy nebo Bezúplatné smlouvy.

 13. Klient je oprávněn 48 hodin před rezervovaným termínem u zdravotnického pracovníka rezervaci termínu zrušit. Navstevalekare.cz s.r.o. účtuje poplatek ve výši 100 Kč, který slouží na úhradu transakčních nákladů spojených s přijetím platby a odesláním platby na účet Klienta. Klient je povinen o svém rozhodnutí rezervaci termínu zrušit informovat Navstevalekare.cz s.r.o., a to prostřednictvím emailového sdělení adresovaného výlučně na kontaktní emailovou adresu: info@navstevalekare.cz. Toto emailové sdělení je klient povinen odeslat nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem u zdravotnického pracovníka. Následně Navstevalekare.cz s.r.o. provede vrácení ceny za rezervaci termínu, a to na bankovní účet klienta, z nějž byla provedena úhrada ceny za rezervaci termínu, a to do 10 dnů ode dne odeslání výše uvedeného emailového sdělení.

 14. Došlo-li k tomu, že ode dne uzavření Úplatné smlouvy uplynulo více než 14 dnů a klient zruší rezervaci termínu v období 48 hodin před rezervovaným termínem u zdravotnického pracovníka, informuje klient o tomto svém rozhodnutí bezodkladně Navstevalekare.cz s.r.o. výlučně na emailové adrese: info@navstevalekare.cz. V takovém případě se cena za rezervaci termínu nevrací, neboť je jednostranně v celé své výši započtena na úhradu storno poplatku za pozdní zrušení rezervace termínu, který se rovná ceně za rezervaci termínu u zdravotnického pracovníka. Storno poplatek náleží poskytovateli léčebné péče. Uzavře-li klient Úplatnou smlouvu, na jejímž základě si rezervoval termín, který nastane ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, je klient oprávněn od takové Úplatné smlouvy v uvedené době odstoupit s tím, že poskytovatel léčebné péče je povinen mu vrátit zaplacenou cenu v plné výši. Navstevalekare.cz s.r.o. provede vrácení ceny za rezervaci termínu, a to na bankovní účet klienta, z nějž byla provedena úhrada ceny za rezervaci termínu, a to do 10 dnů ode dne odeslání výše uvedeného emailového sdělení. V této souvislosti klient bere na vědomí, že v předchozí větě uvedené právo na odstoupení pozbývá okamžikem, kdy došlo k zahájení rezervovaného termínu na základě Úplatné smlouvy, přičemž před tím, než nastal uvedený okamžik, nebylo poskytovateli léčebné péče prokazatelně doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.     

 15. Bude-li nucen přistoupit ke zrušení rezervace termínu příslušný zdravotnický pracovník/ poskytovatel léčebné péče, je poskytovatel léčebné péče povinen bezodkladně o této skutečnosti písemně a telefonicky vyrozumět klienta. Nedohodnou-li se poskytovatel léčebné péče a klient na náhradním termínu návštěvy, v takovém případě Navstevalekare.cz s.r.o. je povinna poté, co ji o uvedené skutečnosti písemně informuje poskytovatel zdravotní péče, odeslat zpět na bankovní účet klienta celkovou cenu za rezervaci termínu.

 16. Služby rezervačního on-line systému poskytované Navstevalekare.cz s.r.o. nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění ve smyslu Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

V. Hodnocení zdravotnických pracovníků

 1. Klientovi, který absolvoval prostřednictvím on-line rezervačního systému návštěvu u zdravotnického pracovníka, je Navstevalekare.cz oprávněna zaslat emailové sdělení s výzvou, aby v případě, že návštěvu zdravotnického pracovníka uskutečnil a má zájem o zveřejnění názoru na poskytnuté služby, zaslal svůj názor Navstevalekare.cz.

 2. Klient není povinen názor na služby zdravotnického pracovníka sdělovat.

 3. Pokud má klient zájem o sdělení názoru za účelem jeho zveřejnění na internetové stránce www.navstevalekare.cz, zašle svůj názor v písemné formě. Za tímto účelem bude klientovi doručen příslušný formulář k vyplnění. 

 4. Klientův názor nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat vulgarismy, nepravdy, křivě obviňovat, vyzývat k násilí, rasové, náboženské nebo etnické nenávisti, apod. Klient bere na vědomí, že Navstevalekare.cz zveřejní pouze takový názor na služby zdravotnického pracovníka, který je v souladu s těmito VOP a obecně závaznými předpisy České republiky. Navstevalekare.cz je oprávněna případně odstranit již zveřejněný názor klienta, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či těmito VOP. 

 5. Poskytovatel léčebné péče je oprávněn zveřejněný názor z Oborového profilu příslušného zdravotnického pracovníka v souladu s právem na ochranu osobnosti odstranit.

 6. Názor klienta na služby zdravotnického pracovníka se musí svým obsahem vztahovat pouze k takovým službám zdravotnického pracovníka, které mu byly poskytnuty v rámci jeho osobní návštěvy zdravotnického pracovníka. 

 7. Navstevalekare.cz nenese odpovědnost za pravdivost a správnost obsahu názoru klienta. 

  

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Navstevalekare.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP.

 2. Znění platné od 25.5. 2018.